JAARVERSLAGEN

Elk jaar wordt er aan het einde van het boekjaar, dat loopt van januari t/m december een jaarverslag gemaakt. In dit jaarverslag bevat een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar plus een financieel jaaroverzicht en een vooruitblik op het komende jaar. Alle donateurs van onze stichting en de schenkers van het afgelopen jaar ontvangen dit verslag per post of e-mail.

Stichting Collectie Militaire Traditie Jaap van der Burg

RSIN/fiscaal nummer 804677037

Van Rijckevorselstraat 2, 3972 ER Driebergen-Rijsenburg

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de stichting is het wekken en vergroten van de belangstelling voor de Nederlandse strijdkrachten en derzelver tradities en geschiedenis en de wisselwerking met de maatschappij door de eeuwen heen.

Beleidsplan

Het ligt in de bedoeling het museum de komende jaren zowel qua vorm als inhoud meer af te stemmen op de behoefte aan eigentijdse informatie. Daarbij hoort modernisering van de wijze van tentoonstellen en presenteren, met gebruik van beeld en geluid. De bibliotheek wordt omgevormd tot documentatiecentrum. Doel is het daar opgeslagen historische materiaal toegankelijker te maken voor belangstellenden, maar ook voor studenten en scholieren. Voor de laatste groep worden daartoe lesbrieven ontwikkeld.

Beloningenbeleid

De stichting kent haar bestuursleden en vrijwilligers geen beloningen toe, noch geldelijk noch in natura. Daadwerkelijk gemaakte onkosten worden door het bestuur vergoed.


JAARVERSLAG 2017

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER

Geachte donateurs,

Het is mij een groot genoegen u namens het bestuur van de Stichting Collectie Militaire Traditie het jaarverslag 2017 te presenteren. Het afgelopen jaar zijn veel zaken veranderd maar ook gerealiseerd. In het onderstaand
jaarverslag komt een en ander uitvoerig aan de orde. Het is mede door uw financiële en/of fysieke steun, dat wij konden blijven doorwerken aan het realiseren van onze museumdoelstellingen. Heel veel dank daarvoor. Veel
dank gaat ook uit naar de naaste medewerkers en vrijwilligers die een flink deel van hun vrije tijd hebben besteed aan het opknappen van en het runnen van het museum. We hopen dat we ook in de komende jaren op uw
aller steun mogen blijven rekenen.

Henk Bresser
Voorzitter a.i.

Het hele tekst van het jaarverslag (incl. financieel jaarverslag) kunt u hier als pdf downloaden.

 

Museum Militaire Traditie

Van Rijckevorselstraat 2
3972 ER Driebergen

neem contact op

Telefoon: 0343-517588
info@museummilitairetraditie.nl